PRIVACYBELEID

Fietsreparatie Voorhout respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het

bijzonder de rechten van bezoekers met

betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege

volledige transparantie met onze

klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met

betrekking tot deze verwerkingen zelf,

het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo

goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt

u terecht op de website van de

Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems

accepteert, plaatsen wij geen niet-

geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer,

mobiele telefoon of tablet.

 

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende

gebruikersvoorwaarden.

 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige

versie die van toepassing is zolang u

de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 

  1. Website (hierna ook “De website”): https://fietsreparatievoorhout.nl

 

  1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De

beheerder”): Fietsreparatie Voorhout, gevestigd te

Herenstraat 40, 2215 KH Voorhout, kvk-nummer: 66714451.

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze

website alsook de gegevens en informatie

die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of

publicitaire doeleinden, dan wel voor

enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor

ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – De content van de website

 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties,

(animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle

technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten

functioneren en meer in het algemeen alle

onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door

intellectuele eigendomsrechten. Iedere

reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het

geheel of slechts een onderdeel ervan,

met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de verantwoordelijke,

is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt

tegen enig inbreuk, kan dat niet worden

opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 – Het beheer van de website

 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 

de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of

beperken tot de gehele of een

gedeelte van de website

 

alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren

of in strijd is met nationale of

internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

 

de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen

voeren

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen,

moeilijkheden of onderbrekingen van het

functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn

functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze

waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U

dient zelf alle geschikte maatregelen

te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere

virusaanvallen op het internet. U bent

bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op

internet raadpleegt.

 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u

worden gevoerd:

vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

 

vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan

wel derden of uw apparatuur oplopen

als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich

onthouden van iedere actie tegen de

beheerder als gevolg hiervan.

 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik

van deze website, is hij gerechtigd alle

schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

 

Uw gegevens worden verzameld door Fietsreparatie Voorhout. Onder persoonsgegevens worden

verstaan: alle informatie over een

geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar

wordt beschouwd een natuurlijke

persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand

van een identificator zoals een

naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een

of meer elementen die kenmerkend

zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische,

culturele of sociale identiteit.

 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk

gebruikt door de beheerder voor

het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van

uw bestellingen.

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en

rectificatie of wissing van zijn

persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het

recht tegen de verwerking bezwaar

te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten

uitoefenen door contact met ons op te

nemen via info@fietsreparatievoorhout.nl.

 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig

identiteitsbewijs, waarop u uw

handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u

contact kan worden opgenomen.

Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.

Afhankelijk van de complexiteit van

de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2

maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt

verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld,

worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze

persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde

functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het

moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

 

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet

(meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@fietsreparatievoorhout.nl.

 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt,

dient u zich te onthouden van het

verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad

die een inbreuk op de persoonlijke

levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval

verantwoordelijk in bovengenoemde

situaties.

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

 

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard

voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 11 – Cookies

 

  1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website

geplaatst wordt op de harde schijf van

 

uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website

als bezoeker kan worden herkend.

Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen

te vergemakkelijken.

 

  1. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van

sessie- en inloginformatie.

 

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan

onze website op basis van informatie

over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze

kunnen we de communicatie en

informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze

website. We kunnen niet zien wie

onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

 

  1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

 

– Geen overige cookies

 

  1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de

verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur

worden geïnstalleerd.

 

  1. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van

cookies voor elk besturingstype, nodigen

wij u uit om de volgende link te raadplegen: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-

tv-en-post/cookies#faq

 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website

kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de

vestigingsplaats van de beheerder is

exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens

wanneer hierop een wettelijke

uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 – Contact

 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich

richten tot: Peter, info@fietsreparatievoorhout.nl.